Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

Addurnwch ffenestri eich siop ar gyfer Taith Merched

Mae busnesau yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i addurno ffenestri eu siop neu eu swyddfa yn ystod Taith Merched OVO Energy.

Mae cymal olaf ras feicio fwyaf nodedig Prydain i ferched yn cael ei gynnal yn y sir ddydd Sadwrn, 15 Mehefin ac rydym am roi croeso mawr i feicwyr gorau'r byd.

Mae busnesau lleol, yn enwedig y rhai mewn cymunedau ar hyd y llwybr, yn cael eu hannog i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth ac i greu arddangosfa ffenestr drawiadol.

Felly, manteisiwch ar y cyfle i fod yn greadigol a chymryd rhan yn yr hwyl – dyma gyfle i'ch busnes ddisgleirio!

Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw 3pm ddydd Gwener, 7 Mehefin. Gofynnir ichi dynnu llun o'ch ffenestr a'i anfon mewn e-bost at twristiaeth@sirgar.gov.uk . Cofiwch nodi eich enw, cyfeiriad eich busnes a'ch rhif cyswllt a gofalwch eich bod yn cael caniatâd y perchennog.

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei beirniadu gan Kevin Madge, Cadeirydd y Cyngor, a bydd enw'r enillydd yn cael ei gyhoeddi ar ein ffrydiau cyfryngau cymdeithasol ddydd Gwener, 14 Mehefin.

Dywedodd y Cynghorydd Madge: “Byddwn yn annog busnesau lleol i fynd i ysbryd y digwyddiad a helpu i sicrhau bod cymal olaf prif ras feicio'r DU i ferched yn ddathliad mawr. Rwy'n edrych ymlaen at weld arddangosfeydd ffenestr ysblennydd a fydd yn rhoi hwb go iawn i'r beicwyr – gan gynnwys Manon Lloyd, y feicwraig leol — wrth iddynt rasio drwy'r Sir.”

Mae cymal chwech yn dechrau ym Mharc Caerfyrddin, lle bydd y beicwyr yn cwblhau lap o'r felodrom hanesyddol sydd wedi cael ei adnewyddu'n ddiweddar, ac yn gorffen ym Mharc Gwledig Pen-bre, gan ddefnyddio'r gylchffordd gaeedig newydd cyn agosáu at y llinell derfyn. Bydd y beicwyr yn mynd trwy Gaerfyrddin, Nantgaredig, Brechfa, Abergorlech, Talyllychau, Llandeilo, Ffair-fach, Bethlehem, y Mynydd Du, Brynaman Uchaf, y Garnant, Rhydaman, Pen-y-groes, Gors-las, Cefneithin, Pontyberem, Carwe, Trimsaran a Phinged cyn gorffen y ras ym Mhen-bre.

I gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys manylion am y llwybr, gwybodaeth i wylwyr, syniadau o'r lleoliadau gorau i wylio'r ras, a lleoedd i aros, edrychwch ar www.darganfodsirgar.com

 

Hysbysiad o Gyfetholiad Cynghorydd i Ward y Castell, Llandeilo

Mae CCC wedi ein cynghori gan na dderbyniwyd unrhyw geisiadau am etholiad, mae'r Cyngor Tref nawr mewn sefyllfa i gyfetholi.

Gweler uchod rai manylion y broses.
Gwiriwch eich bod chi'n gymwys fel y dangosir ar yr hysbysiad.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais i gael eich cyfetholi yw dydd Mercher, Chwefror 13eg.
Bydd disgwyl i bob ymgeisydd gwrdd â'r Cyngorar ddydd Mercher, Chwefror 20fed am 7.15pm. Bydd y Cyngor yn cyfweld pob un yn ei dro am 15 munud.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei gynnwys i'r Cyngor yng Nghyfarfod y Cyngor Llawn ar ddydd Mercher, Chwefror 27ain am 7.30pm.
Mae gan yr aelodau cyfetholedig yr un cyfrifoldebau â chynrychiolwyr etholedig a bydd yn rhaid iddynt gydymffurfio â'r Cod Ymddygiad Cenedlaethol.

Gallwch wneud eich cais trwy e-bost i clerk@llandeilo.gov.uk

 

Newyddlen Cyngor Llandeilo

Cliciwch yma i lawrlwytho newyddlen Cyngor y Dref mewn ffurf PDF.

 

Adnewyddiant Heol yr Orsaf a Gorsaf Trên Llandeilo

Mae'r lluniau yma yn dangos adnewyddiant yr orsaf a Heol Yr Orsaf yn Llandeilo. Mae'r ardal i gyd yn cael ei adnewyddu gyda'r gobaith y bydd yn gwella golwg yr ardal ac i ddarparu llefydd parcio ychwanegol i'r dref.

Adnewyddiad y fynwent uchaf

 

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl