Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

 

Cyfarfodydd y Cyngor

Mae Cyngor Tref Llandeilo wedi dychwelyd i gyfarfodydd wyneb yn wyneb ers mis Mai 2021.

Mae'r Cyngor wedi ailgychwyn Cyfarfodydd Pwyllgor Cynllunio a Chyllid ar wahân ers Mehefin 2021.

Y gobaith yw y bydd y Cyngor yn dychwelyd i Neuadd y Sir yn gynnar yn yr Hydref pan fydd y Cyhoedd yn gallu mynychu cyfarfodydd.

 

Cyfarfodydd


Mae holl gyfarfodydd y Cyngor Tref ar agor i’r cyhoedd a’r wasg, ar wahân i’r achlysuron (prin iawn hynny) pan fod y Cyngor Tref o’r farn ei bod yn briodol i wahardd y cyhoedd a’r wasg, trwy Benderfyniad yn unol â’r Rheoliadau Sefydlog.

Fel arfer cynhelir Cyfarfodydd Arferol y Cyngor ar y bedwaredd Dydd Mercher pob mis, yn dechrau am 7yh, ar wahân i fis Awst. Cynhelir cyfarfodydd y Pwyllgor Cyllid a Chynllunio ar yr ail Ddydd Mercher ym mhob mis, yn dechrau am 7yh. Y lleoliad yw’r Neuadd Sirol ac mae yno fynediad i’r anabl.

Hysbysiadau

Mae gan y Cyngor Tref hysbysfwrdd ar y wal wrth i chi fynd o dan y cysgod rhwng Stryd Rhosmaen a’r prif faes parcio. Mae cofnodion a dogfennau safonol eraill wedi’u ffeilio yn y llyfrgell gyhoeddus, ac fe ddylai’r un dogfennau ymddangos ar y wefan hon.

 

Dyddiadau Cyfarfodydd y Cyngor 2021/22

Cyfarfod Llawn
Cyfarfodydd Cynllunio a Chyllid
Mehefin
23
-
Gorfennaf
28
14
Awst
dim
dim
Medi
22
8
Hydref
27
13
Tachwedd
24
10
Rhagfyr
8
1 (Cyfarfod Cyllideb)
Ionawr
26
12
Chwefror
23
9
Mawrth
23
9
Ebrill
27
13
Mai
25
11

 

Dyddiad y Cyfarfod Blynyddol - 27 Mai, 2022 - Ail ddechrau ar 8 Fehefin, 2022.

 

Ni gynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol Mai 2020 oherwydd cyfyniadau Covid.

Parhaodd y Maer, y Cynghorydd Owen James i arwain y Cyngor tan Mai 2021. 

 

 

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl