Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

 Tref farchnad fechan, ffyniannus yn Sir Gaerfyrddin yw Llandeilo, a leolir ar ymylon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae o fewn cyrraedd cyfleus i'r mynyddoedd a'r arfordir, llinell rheilffordd Calon Cymru a thraffordd yr M4.

Mae tua 2000 o drigolion yn byw yn y gymuned a darperir cyfleusterau da ar eu cyfer yn cynnwys siopau bach cyfeillgar yn ogystal â gwasanaethau gwych gan y ganolfan iechyd, ysgolion cynradd ac uwchradd, llyfrgell, eglwysi, capeli, gwasanaeth tân, ambiwlans a gorsafoedd yr heddlu ac, wrth gwrs y Cyngor Tref.

Hysbysebiad am waith gyda'r Cyngor

 

Mae Cyngor Tref Llandeilo yn ceisio llenwi dwy swydd oherwydd ymddeoliad y deiliaid swyddi presennol. Mae'r Cyngor yn chwilio am ymgeiswyr sydd â sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da ac sy'n gallu gweithio mewn partneriaeth â chynghorwyr a'r gymuned mewn ffordd gydwybodol a chynhwysol. Byddai profiad mewn llywodraeth leol mewn swyddogaeth oruchwylio neu reoli yn ddefnyddiol ond nid yn hanfodol.

 

Clerc y Dref / Swyddog Priodol Rhan Amser 12 Awr yr wythnos ar raddfa NALC 27

Swyddog Ariannol Cyfrifol Rhan Amser 5 awr yr wythnos ar raddfa NALC 23

 

Byddai'r cyngor yn ystyried cyfuno'r rolau ar gyfer ymgeisydd eithriadol, cymwys. Byddai pecyn tâl uwch yn berthnasol ar gyfer y rôl honno.

Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer rôl y Clerc ond nid yw'n hanfodol ar gyfer rôl y Swyddog Ariannol Cyfrifol.

I gael pecyn gwybodaeth sy'n cynnwys mwy o fanylion a gwybodaeth sy'n benodol i'r swydd, cysylltwch â Roger Phillips, clerc@llandeilo.gov.uk

 

 

 

Cyfarfodydd y Cyngor

Yn ystod y sefyllfa bresennol o ran y Coronovirus ni fydd y Cyngor Tref yn cynnal cyfarfodydd ar wahan o'r Pwyllgorau Cynllunio a Chyllid.

Bydd un cyfarfod llawn o'r Cyngor bob mis yn rhithwir.

 

GWYBODAETH COVID-19

Cyngor i drigolion Llandeilo

Mae Cyngor Tref Llandeilo yn gofyn i drigolion y dref gadw llygad barcud ar gymdogion, yn enwedig y rhai gwyddoch ei bod mewn iechyd gwael neu sydd â pherthnasau yn byw pellter i ffwrdd ac yn methu ymweld â nhw. Mae Llandeilo yn gymuned ofalgar felly gadewch i ni ddangos hynny.

Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru gyngor/canllawiau ar ei wefan ac mae'n cynnwys cyngor ar symptomau a phryd i hunanwahanu. Dylech ystyried hunanwahanu os gennych un o'r canlynol:-

•  Tymheredd uchel

•  Peswch sych newydd

Maent yn eich cynghori i beidio ag ymweld â'ch meddygfa leol oni bai bod hynny'n hollol angenrheidiol. Hefyd maent yn awgrymu na ddylech gysylltu â llinell ffôn GIG 111 oni bai:-

•  Rydych yn teimlo na allwch chi ymdopi a'ch symptomau gartref

•  Mae eich cyflwr yn gwaethygu

•  Nid yw'ch symptomau'n gwella ar ol 7 diwrnod

Yn ardal Llandeilo mae nifer o sefydliadau bwyd lleol fel Y Gwili Café, Angel Inn, Mrs Browns, Y Hangout, Café 139 a'r Ginhaus yn cynnig gwasanaeth dosbarthu prydiau bwyd ‘Take Away' ac yn siwr y bydd busnesau eraill hefyd yn helpu. Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn gweithredu gwasanaeth trwy Les Lleisiant Delta 0300 333 2222 a gall eich rhoi mewn cysylltiad â gwasanaethau eraill.

Mae yna grwp o gwirfoddolwyr wedi'w sefydlu, i helpu gyda siopa a casglu nwyddau, cerdded ci a.y.y.b

Ebost – llandeilocovid19@mail.com

Ffôn - 07395 949914

Facebook - Llandeilo Covid-19 Community Support Group

Felly gofalwch amdanoch chi'ch hun a'ch cymdogion, osgoi crynoadau mawr ac rydym yn sicr o ddod trwy hyn.

 

Age Cymru ‘check-in-and-chat' gwasanaeth ffon am ddim i dros 70au 08000 223 444

 

Eich Cynghorwyr Tref

 

MAE NEUADD Y SIR AR GAU AR GYFER ADNEWYDDIADAU

ANFONWCH POB GOHEBIAETH I :-

Cyngor Tref Llandeilo
c/o Ty Tadcu
4 Llys y Nant
Llandybie
Ammanford
SA18 2TL

neu

Ebost: clerk@llandeilo.gov.uk

 

Pethau sy'n rhaid i chi eu gwneud pan yn ymweld â Llandeilo

 

 • Cerdded trwy Warchodfa Natur Coed y Castell i Gastell hynafol Dinefwr, lle eistedda ar glogwyn gyda golygfeydd godidog ar hyd dyffryn yr afon Tywi.

 • Mynd i siopa am ddillad, rhoddion a nwyddau o ansawdd yn ein siopau ac orielau bach cain ac unigryw – dim o'ch siopau stryd fawr yma!

 • Ymweld â Pharc Dinefwr a Thy'r Drenewydd, sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gyda'i wartheg gwyn, llyn a pharc ceirw.

 • Yfed coffi yn y bore neu de prynhawn mewn caffi - mae digon o rai dymunol yn y dre.

 • Chwilio am fargen ymysg yr henebion a phethau i'w casglu yn y Farchnad Henebion neu yn yr arwerthiannau misol.

 • Bwyta bwydydd arbenigol lleol megis cig oen Cymru neu eog yn un o'r tafarndai neu fwytai, mae digon ohonynt.

 • Mynd i fandstand Parc Penlan i weld y golygfeydd hardd dros doeon y dref.

 • Cerdded i lawr i Bont y Brenin, pont droed siglo dros yr afon, a mynd am dro hamddenol ar hyd y dolydd lle cewch gyfle i weld y crychydd, hwyaid, gwenoliaid neu hyd yn oed glas y dorlan neu ddyfrgwn os ydych yn ddigon lwcus.

 • Mwynhau'r dewis da o gerddoriaeth fyw yn y tafarndai a lleoliadau lleol, yn arbennig felly adeg yr wyl.

 • Neu mynd am dro o amgylch y dre, gan brofi'r awyrgylch hamddenol a mwynhau'r adeiladau Sioraidd hardd.

 • Ewch am daith ar linell hardd rheilffordd Calon Cymru, sy'n rhedeg o Abertawe i Amwythig gyda phob trên yn galw yng Ngorsaf Llandeilo.

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl