Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

Cyhoeddwch eich Digwyddiad

Os hoffech gyhoeddi manylion eich digwyddiad yn Llandeilo ar y wefan hon, rhowch wybod i ni trwy lenwi'r ffurflen ar-lein neu anfonwch e-bost i events@llandeilo.gov.uk

Tynged yr Iaith yn Sir Gâr 2021?
30/9/17 10am
Llyfrgell Caerfyrddin

  • Bydd adolygiad llawn o Gynllun Datblygu Lleol y cyngor flwyddyn nesaf, sut allwn ni sicrhau ei fod yn amddiffyn cymunedau lleol yn lle cynyddu elw datblygwyr tai.
  • Oes angen gwneud mwy i alluogi pobl ifanc yn benodol i aros yn eu cymunedau i fyw a gweithio ac er mwyn iddynt fod yn rhan o lunio dyfodol y sir?
  • Ydych chi am weld y Gymraeg yn dod yn brif iaith hamdden a bywyd ieuenctid yn Sir Gâr, a beth yw rôl Canolfannau Hamdden, darparwyr preifat a chlybiau cymunedol yn hyn?
  • Sut bydd mwy o ysgolion y sir yn cael eu symud ar hyd y continwwm iaith er mwyn sicrhau fod holl ddisgyblion y sir yn magu'r sgil i gyfathrebu a gweithio'n Gymraeg?
  • Oes digon wedi ei wneud hyd yn hyn i adfer y Gymraeg fel prif iaith y sir neu a oes angen codi momentwm dros y bedair blynedd nesaf, yn arwain at y Cyfrifiad nesaf?

Dewch i weithdai trafod arbennig fydd yn rhan o fforwm cyhoeddus Cymdeithas yr Iaith: "Tynged yr Iaith Sir Gâr". Yn arwain ac yn cyfrannu at y grwpiau trafod bydd:

* Addysg Gymraeg - Cyng Glynog Davies (aelod Bwrdd Gweithredol) a'r prif swyddog Addysg Gareth Morgans
* Ieuenctid a Hamdden - Cyng Peter Hughes Griffiths (aelod Bwrdd Gweithredol) a'r Pennaeth adran Hamdden a Chwaraeon Ian Jones
* Cynllunio a'r Cynllun Datblygu Lleol - Cyng Alun Lenny (Cadeirydd Pwyllgor Cynllunio)
* Dyfodol Cymunedau Cymraeg gwledig ac ôl-ddiwydiannol - Cyng Cefin Campbell (aelod Bwrdd Gweithredol) a Gwyneth Ayers (Adran Prif Weithredwr)

Yn crynhoi ar y diwedd bydd Cyng Emlyn Dole (arweinydd y Cyngor) a David Williams (is-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith yn y sir).

Dewch â chwestiynau a syniadau a chyfraniadau.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch - bethan@cymdeithas.cymru neu 01559 384378

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl