Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

Cyngor Tref Llandeilo Fawr

Mae’r Cyngor Tref yn gorff etholedig sy’n gyfrifol am lywodraeth leol o fewn tref Llandeilo. Mae’n cynrychioli diddordebau’r dref o ran darparu gwasanaethau lleol gan gydlynu gyda chyrff eraill sy’n ymwneud â llywodraeth leol – Cyngor Sir Gaerfyrddin, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y D.G. (cysylltiadau yn agored mewn ffenestri newydd).

 

Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Mae’r Cyngor Tref yn cynrychioli barn pobl Llandeilo ym mhob mater gyda diddordeb arbennig mewn:

 • cynllunio lleol – sy’n cynnwys unrhyw beth o fastiau ffoniau symudol i ddatblygiadau newydd
  Map o Ardal Gadwraeth Llandeilo mewn ffurf PDF (yn agored mewn ffenestr newydd)

 • materion cludiant – problemau traffig, parcio ceir

 • datblygu economaidd – cefnogi siopau a busnesau

 • materion amgylcheddol – megis cwn yn baeddu, goleuadau stryd, llwybrau troed

 • prosiectau cymunedol – megis ein gwyliau a dathliadau

 • hamdden a’r celfyddydau


Y mae Cyngor y Dref yn derbyn ei nawdd yn bennaf trwy bresept y Cyngor Sir – y lwfans blynyddol sy’n gosod y gyllideb ar gyfer darparu gwasanaethau. Gall y Cyngor Tref godi arian ychwanegol trwy fenthyciadau neu grantiau ar gyfer prosiectau arbennig – megis Cynllun Gwella’r Dref.


Cyngor y Dref sydd â’r prif gyfrifoldeb dros:

 • gynnal a chadw llwybrau troed

 • cynnal a chadw rhai goleuadau stryd

 • darparu goleuadau Nadolig

Cyngor y Dref sy’n berchen ar y Neuadd Sirol – a brynwyd gyda benthyciad ac sy’n cael ei roi ar les i Archaeoleg Cambria.

Bob blwyddyn mae’r Cyngor Tref yn rhoi grantiau i fudiadau megis:

 • Eglwys St Teilo i gynorthwyo gyda’r llif oleuadau a chynnal a chadw’r fynwent

 • gwyliau lleol

 • ysgolion a grwpiau ieuenctid

 • elusennau a chlybiau lleol

 • unrhyw fudiad lleol neu genedlaethol arall sy’n gweithio er lles trigolion y dref

Pedair gwaith y flwyddyn mae’r Cyngor yn ystyried ceisiadau am nawdd, o dan Adran 137 o’r Ddeddf Llywodraeth Leol. Yr uchafswm y gallwn ei wario yw £5 am bob etholwr, ym mhob blwyddyn ariannol. Mae croeso i unrhyw unigolyn neu fudiad sy’n ymwneud â phrosiect sy’n manteisio pobl Llandeilo wneud cais – rydym yn annog mwy i wneud defnydd o’r grant. Dylid gwneud ceisiadau ysgrifenedig i Glerc y Dref, ac fe ddylai gynnwys lle’n briodol mantolen o’r incwm a’r gwariant ar gyfer y flwyddyn ariannol ac fe ddylai ddisgrifio’r manteision yn glir.

Taflen Ffeithiau Cyngor y Dref mewn ffurf PDF (yn agored mewn ffenestr newydd)

 

Gwasanaethau a ddarperir gan Gyngor Sir Gaerfyrddin

Cyngor Sir Gaerfyrddin sy’n gyfrifol am :


Os oes angen cymorth arnoch ynglyn â’r uchod, dylech ffonio Cyngor Sir Gaerfyrddin ar 01267 234567.

 

Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2008

 

Deddf Datgelu Data 2000 Cynllun Cyhoeddi Enghriefftiol

 

Deddf Datgelu Data 2000 - Gwybodaeth sydd ar gael gan Gyngor Tref Llandeilo Fawr o dan y cynllun cyhoeddi enghreifftiol

 

Polisi Iaith Gymraeg

 

Rheoliadau Sefydlog

 

Polisi Cydraddoldeb

 

Polisi Amgylcheddol

 

Rheoliadau Mewnol

 

Rheoliadau Ariannol

 

Adroddiad Blynyddol Llwybrau Troed 2008

 

 

Y Cynghorwyr a’r Staff


Cyfarfodydd y Cyngor a Hysbysiadau

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl