Cyngor Tref
LLANDEILO
FAWR
Town Council

English

Cyngor Tref Llandeilo Fawr

Mae’r Cyngor Tref yn gorff etholedig sy’n gyfrifol am lywodraeth leol o fewn tref Llandeilo. Mae’n cynrychioli diddordebau’r dref o ran darparu gwasanaethau lleol gan gydlynu gyda chyrff eraill sy’n ymwneud â llywodraeth leol – Cyngor Sir Gaerfyrddin, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y D.G.

 

Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Mae’r Cyngor Tref yn cynrychioli barn pobl Llandeilo ym mhob mater gyda diddordeb arbennig mewn:

 • cynllunio lleol – sy’n cynnwys unrhyw beth o fastiau ffoniau symudol i ddatblygiadau newydd
  Map o Ardal Gadwraeth Llandeilo mewn ffurf PDF

 • materion cludiant – problemau traffig, parcio ceir

 • datblygu economaidd – cefnogi siopau a busnesau

 • materion amgylcheddol – megis cwn yn baeddu, goleuadau stryd, llwybrau troed

 • prosiectau cymunedol – megis ein gwyliau a dathliadau

 • hamdden a’r celfyddydau


Y mae Cyngor y Dref yn derbyn ei nawdd yn bennaf trwy bresept y Cyngor Sir – y lwfans blynyddol sy’n gosod y gyllideb ar gyfer darparu gwasanaethau. Gall y Cyngor Tref godi arian ychwanegol trwy fenthyciadau neu grantiau ar gyfer prosiectau arbennig – megis Cynllun Gwella’r Dref.


Cyngor y Dref sydd â’r prif gyfrifoldeb dros:

 • gynnal a chadw llwybrau troed

 • cynnal a chadw rhai goleuadau stryd

 • darparu goleuadau Nadolig

Cyngor y Dref sy’n berchen ar y Neuadd Sirol – a brynwyd gyda benthyciad ac sy’n cael ei roi ar les i Archaeoleg Cambria.

Bob blwyddyn mae’r Cyngor Tref yn rhoi grantiau i fudiadau megis:

 • Eglwys St Teilo i gynorthwyo gyda’r llif oleuadau a chynnal a chadw’r fynwent

 • gwyliau lleol

 • ysgolion a grwpiau ieuenctid

 • elusennau a chlybiau lleol

 • unrhyw fudiad lleol neu genedlaethol arall sy’n gweithio er lles trigolion y dref

Pedair gwaith y flwyddyn mae’r Cyngor yn ystyried ceisiadau am nawdd, o dan Adran 137 o’r Ddeddf Llywodraeth Leol. Yr uchafswm y gallwn ei wario yw £5 am bob etholwr, ym mhob blwyddyn ariannol. Mae croeso i unrhyw unigolyn neu fudiad sy’n ymwneud â phrosiect sy’n manteisio pobl Llandeilo wneud cais – rydym yn annog mwy i wneud defnydd o’r grant. Dylid gwneud ceisiadau ysgrifenedig i Glerc y Dref, ac fe ddylai gynnwys lle’n briodol mantolen o’r incwm a’r gwariant ar gyfer y flwyddyn ariannol ac fe ddylai ddisgrifio’r manteision yn glir.

Taflen Ffeithiau Cyngor y Dref mewn ffurf PDF

 

Gwasanaethau a ddarperir gan Gyngor Sir Gaerfyrddin

Cyngor Sir Gaerfyrddin sy’n gyfrifol am :


Os oes angen cymorth arnoch ynglyn â’r uchod, dylech ffonio Cyngor Sir Gaerfyrddin ar 01267 234567.

 

Cofnod Presenoldeb Cynghorwyr 2018-19

 

Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2008

 

Deddf Datgelu Data 2000 Cynllun Cyhoeddi Enghriefftiol

 

Deddf Datgelu Data 2000 - Gwybodaeth sydd ar gael gan Gyngor Tref Llandeilo Fawr o dan y cynllun cyhoeddi enghreifftiol

 

Polisi Iechyd a Diogelwch (Saesneg yn unig)

 

Polisi Iaith Gymraeg

 

Rheoliadau Sefydlog

 

Polisi Cydraddoldeb

 

Polisi Amgylcheddol

 

Rheoliadau Mewnol

 

Rheoliadau Ariannol

 

Adroddiad Blynyddol Llwybrau Troed 2008

 

 

Y Cynghorwyr a’r Staff


Cyfarfodydd y Cyngor a Hysbysiadau

 

 

 

 

Hawlfraint lluniau a thestun © Cyngor Tref Llandeilo Fawr - Cedwir pob hawl